Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Fundusze unijne dla sektora turystyki

02 stycznia 2009r.

Fundusze unijne na lata 2007-2013 dają możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki. Sektora dla gospodarki szczególnego, interdyscyplinarnego posiadający ogromny potencjał rozwojowy. Lata 2007-2013 to nowy okres budżetowy Unii Europejskiej, w którym przewidziano dla Polski znaczne środki finansowe na rozwój turystyki: 168 mln euro w dyspozycji Polskiej Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta, około miliarda euro w Regionalnych Programach Operacyjnych, nie licząc programów i priorytetów komplementarnych. Większości programów operacyjnych na lata 2007-2013 przewiduje się wsparcie dla rozwoju turystyki. I Programem, w którym przewidziane są możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy strukturalnych na poziomie krajowym jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach tego programu branża turystyczna będzie mogła starać się o fundusze unijne na zasadach ogólnych z następujących działań: * 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"; * 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"; * 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"; * 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki"; * 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"; * 6.1 "Paszport do eksportu"; * 6.5 "Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym". Działanie 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Celem działania jest aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć. Potencjalnymi beneficjentami tego działania są: Instytucje otoczenia biznesu (w tym istniejące i nowotworzone sieci inwestorów, podmioty świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorstw) oraz MSP. Potencjalne projekty: Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie: - kształtowania gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, w tym szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej; - zwiększenia świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, poprzez działania informacyjne i promocyjne (skierowane do potencjalnych lub obecnych inwestorów i przedsiębiorców); - usług doradczych dla MSP mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym (w tym badanie stanu przedsiębiorstwa, badania rynkowe, identyfikacja odpowiedniej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym, przede wszystkim od prywatnego inwestora, funduszu kapitału podwyższonego ryzyka lub z rynku papierów wartościowych); - nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, w tym sieciami aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, jak również pomiędzy sieciami a funduszami kapitału podwyższonego ryzyka; - powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu; -organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria, warsztaty); - tworzenia platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym; - programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji o charakterze udziałowym. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013 - 42 500 000 EUR Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu "Wędka technologiczna". Potencjalnymi beneficjentami tego działania są: przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych. Potencjale projekty: W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013 - 331 500 000 EUR Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Potencjalnymi beneficjentami tego działania są: przedsiębiorcy. Potencjale projekty: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych (stosowanych dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenia energio, materiało i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług lub wyrobów, zastosowania oceny kolejnych etapów projektowania procesów technologicznych, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013 - 1 207 000 000 EUR Działanie 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Celem działania jest poprawa konkurencyjności i poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczna liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane będą inwestycje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie Inwestycji w Sektorze Produkcyjnym Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa Potencjalne projekty: Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty), obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% oraz spełniające poniższe warunki (łącznie): -wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 PLN oraz -wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób. Minimalna wartość projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym - 160 mln PLN Maksymalna intensywność wsparcia dla projektów w poddziałaniu 4.5.1 wynosi 15% wydatków kwalifikowanych, w tym: -na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP wartości wydatków kwalifikowanych części szkoleniowej projektu), -na część doradczą 600 tys. PLN (50% wartości wydatków kwalifikowanych części doradczej projektu). Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie Inwestycji w Sektorze Usług Nowoczesnych Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa (preferowane inwestycje MSP) Potencjalne projekty: - Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: * centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), * centrów IT ( np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych), - Nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centra jakości), które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Maksymalna intensywność wsparcia dla projektów w poddziałaniu 4.5.2 wynosi 30% wartości wydatków kwalifikowanych(z wyłączeniem projektów B+R). W przypadku projektów B+R realizowanych w poddziałaniu 4.5.2 intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. maksymalna intensywność - 70% wartości kwalifikowanych projektu. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013 dla poddziałań 4.5.1 i 4.5.2 - 870 281 000 EUR Działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Potencjalnymi beneficjentami tego działania są: osoby prawne prowadzące powiązania kooperacyjne Potencjalne projekty: -zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; -doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; -udział krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; -zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów); -infrastruktura sieci szerokopasmowych, -działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu; -zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania, -organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedza oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania, pod warunkiem, że nie stanowią odrębnego projektu. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013 - 88 655 000 EUR Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" Celem działania jest wsparcie przedsiębiorców, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych poprzez promocje sprzedaży na JRE i eksportu. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które posiadają niewielkie bądź żadne doświadczenie w zakresie eksportu, ale charakteryzują się dużym potencjałem rozwijania i prowadzenia transakcji eksportowych. Potencjalnymi beneficjentami tego działania są przedsiębiorcy. Pakiet usług dla przedsiębiorców: -obowiązkowe doradztwo obejmujące co najmniej 30 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy, -do wyboru co najmniej 3 z poniższych instrumentów: * szkolenia w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE (indywidualnie lub w grupie podobnych firm) m.in. na temat instrumentów wsparcia finansowego dla eksportera i sprzedającego na JRE, zagadnień finansowo-ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenia kredytów eksportowych) i warunków prawnych w kraju docelowym; * badania rynków zagranicznych pod katem działalności eksportowej i sprzedaży na JRE przedsiębiorstw działających w Polsce, * udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych na rynku docelowym; * wyszukiwanie, dobór partnerów na rynku docelowym oraz poszukiwanie kanałów dystrybucji; * uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu (atesty, badania weterynaryjne, patenty); * przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych. Maksymalna kwota dofinansowania: nie więcej niż 82 tys. PLN Działanie 6.5 "Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym" Celem projektu jest silniejsze powiązanie gospodarki polskiej z gospodarka międzynarodową poprzez przedstawienie Polski jako wiarygodnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmują: wspieranie promocji sprzedaży na JRE i promocji eksportu, budowę i rozwój systemu obsługi przedsiębiorców, promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach działania będą również wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. duże przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Potencjalnymi beneficjentami tego działania są: instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy Poddziałanie 6.5.1 - Budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców Rodzaje działań możliwych do realizacji w poddziałaniu 6.5.1: -serwis internetowy dla eksporterów, inwestorów, instytucji regionalnych i branżowych, potencjalnych partnerów i kooperantów; -działania doradcze i szkoleniowe dla firm korzystających z serwisu internetowego oraz innych instytucji, które w swoim statucie maja promocję Polski; -działania promocyjne skierowane do potencjalnych użytkowników serwisu internetowego. Poddziałanie 6.5.2 Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Rodzaje działań możliwych do realizacji w poddziałaniu 6.5.2: -badania wizerunkowe Polski wśród grup docelowych w krajach - priorytetowych rynkach gospodarczych, w których będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne; -organizacja i udział Polski w dużych przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym; -imprezy targowo-wystawiennicze za granicą; -międzynarodowe i krajowe wydarzenia gospodarcze: konferencje i seminaria, misje inwestycyjne, misje dziennikarskie, prezentacje nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych produktów; -branżowe misje handlowe połączone z sesja match-makingową organizowane na priorytetowych rynkach; -kampanie informacyjno-promocyjne w mediach zagranicznych nt. polskiej gospodarki i potencjału gospodarczego; -materiały informacyjno-promocyjne. II W Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), stworzonym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy UE na rozwój turystyki przez przedsiębiorców stwarzają zapisy w ramach osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Zakres działania Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: * usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; * usług dla ludności; * sprzedaży hurtowej i detalicznej; * rzemiosła lub rękodzielnictwa; * robót budowlanych oraz instalacyjnych; * usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; * usług transportowych; * usług komunalnych; * przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; * magazynowania lub przechowywania towarów; * wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; * rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Beneficjentami tego działania może być: osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiebiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wartość pomocy przyznanej na realizacje operacji nie może przekroczyć: * 100 000 zł (25 616,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; * 200 000 zł (51 232,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; * 3) 300 000 zł (76 848,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowej operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Finansowanie Koszt całkowity: 2 047 167 200 EUR Wydatki publiczne: 1 023 583 600 EUR III Dla rozwoju zasobów ludzkich stworzony został horyzontalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, gdzie na zasadach ogólnych branża turystyczna będzie mogła uzyskać wsparcie m.in. w ramach: * Działania 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałania 2.11. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiebiorstwach * Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Działanie 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Poddziałanie 2.11. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Celem poddziałania jest podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. Potencjalnymi beneficjentami są: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatowa na podstawie przepisów odrębnych) Potencjalne projekty: -ponadregionalne (dotyczy projektów spełniających łącznie następujące warunki; beneficjentami SA przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej 2 województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują prace w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej 2 województwach) zamknięte projekty szkoleń (ogólnych specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; -ogólnopolskie (dotyczy projektów realizowanych w co najmniej 5 województwach) otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw - studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Kwota środków unijnych na lata 2007-2013: 428 590 438 EUR (na całe działanie) Minimalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i zatrudnienia. Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Potencjalne projekty: -wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): -doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; -przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); -wsparcie pomostowe w okresie od 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); -promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne; -upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Minimalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł Kwota środków unijnych na lata 2007-2013: 340 720 168 EUR IV Przedsiębiorcy z sektora turystyki mogą również starać się o fundusze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W niektórych z tych programów przewidziano wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych na zasadach ogólnych, ale w części programów znalazły się fundusze strukturalne specjalnie przeznaczone dla tej branży (zestawienie w poniższej tabeli). W programach przewidziana jest przede wszystkim budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, takiej m.in. jak: infrastruktura noclegowa i gastronomiczna, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, infrastruktura uzdrowiskowa. Tabela: Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora turystyki w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych WOJEWÓDZTWO PRIORYTET LUB DZIAŁANIE W RPO 1. DOLNOŚLĄSKIE Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”) Działanie 1.1. - Inwestycje dla przedsiębiorstw 2. KUJAWSKO-POM. Priorytet V – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.2. - Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1. – Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. - Wsparcie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw Priorytet VI – Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 3. LUBUSKIE Priorytet 2 – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.1. - Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 2.2. – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Priorytet 5 – Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej Działanie 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.2. - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej 4. LUBELSKIE Priorytet I – Przedsiębiorczość i innowacje: Działanie 1.1. - Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw; Działanie 1.2. - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.3. - Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 1.5. - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 5. ŁÓDZKIE Priorytet 3 – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.5. - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 6. MAŁOPOLSKIE Priorytet 2 - Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1. - Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Priorytet 3 – Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. - Rozwój infrastruktury turystycznej 7. MAZOWIECKIE Priorytet 1 - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu: Działanie 1.5. - Rozwój przedsiębiorczości Priorytet 6 - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2. Turystyka 8. OPOLSKIE Priorytet 1 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.1. - Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.2. – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Działanie 1.4. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej Poddziałanie 1.4.1. – Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 9. PODKARPACKIE Priorytet 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4. – Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Priorytet 6 –Turystyka i kultura 10. PODLASKIE Oś priorytetowa I – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorców w regionie Działanie 1.4. – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1. – Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.4.2. – Małe średnie przedsiębiorstwa Oś priorytetowa III – Rozwój turystyki Działanie 3.2. – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Poddziałanie 3.2.1. – Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 11. POMORSKIE Oś priorytetowa I – Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 12. ŚLĄSKIE Priorytet 3 – Turystyka Działanie 3.1. – Infrastruktura zaplecza turystycznego Poddziałanie 3.1.1. – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Priorytet I – Rozwój przedsiębiorstw Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Priorytet II – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 14. WARMIŃSKO-MAZ Priorytet 1 – Przedsiębiorczość Priorytet 2 – Turystyka Działanie 2.1. - Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.1 - Baza noclegowa i gastronomiczna 15. WIELKOPOLSKIE Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.1.- Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2. - Wsparcie rozwoju MSP Priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1.- Turystyka 16. ZACHODNIOPOM. Oś priorytetowa 1 – Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.1.- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1. - Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwa Poddziałanie 1.1.2. - Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Oś priorytetowa V – Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.1. - Infrastruktura turystyczna Działanie 5.1.2 – Infrastruktura turystyki Oś priorytetowa VI – Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.1. - Infrastruktura turystyczna Działanie 6.1.1.- Infrastruktura turystyki Fundusze strukturalne Unii Europejskiej mają olbrzymi wpływ na zmiany zachodzące we wszystkich polskich regionach, w tym zmiany wpływające na rozwój turystyki w naszym kraju. Zważywszy na zwiększone możliwości wsparcia turystyki w latach 2007-2013 w związku ze zwiększeniem liczby środków w nowej perspektywie finansowej oraz regionalizacją wsparcia, można przewidywać, że fundusze strukturalne w obecnej perspektywie finansowej przyczynią się w znaczący sposób do zwiększenia atrakcyjności polskiego produktu turystycznego oraz bardziej intensywnej i efektywnej promocji Polski na arenie międzynarodowej. V Pozyskanie pieniędzy unijnych nie jest łatwe. Samo przygotowanie projektu i złożenie wniosku aplikacyjnego jest już dużą sztuką. Dlatego też Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotował krótką informację nt. funduszy strukturalnych dostępnych do pozyskiwania dla przedsiębiorców z sektora turystyki. Informacja ta jest jedynie kierunkowskazem mówiącym o tym jak poruszać się wśród Programów Operacyjnych. Poniżej podajemy niektóre z przydatnych serwisów internetowych i adresów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych: * www.mrr.gov.pl; * www.mg.gov.pl; * www.minrol.gov.pl; * www.funduszestrukturalne.gov.pl; * www.konkurencyjnosc.gov.pl; * www.parp.gov.pl; Ponadto informacje o funduszach skierowanych bezpośrednio na rozwój turystyki znajdują się na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: www.pot.gov.pl oraz na stronie przygotowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego a współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki: www.fundusze-turystyka.pl . Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej) ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa pn.-pt. 8.00-18.00 sob.. 10.00-16.00 tel: (022) 626 06 32, (022) 626 06 33 fax: (022) 745 05 45 punktinformacyjny@mrr.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (022) 432 80 80, fax: (022) 432 86 20, 432 84 04 Punkt informacyjny PARP Tel: (022) 432 89 91,92,93 lub infolinia 0801 33 22 02 lub 0801 406 416

ocena 4.2/5 (na podstawie 38 ocen)

turystyka, Unia Europejska, turystyka w Polsce, fundusze unijne, dotacje